Internasjonalt

– Treng ordskifte om maktstrukturar og utvikling

Etnedal kommune f?r 600 000 kroner til spanande

Ei rekkje prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knader. Eitt av desse prosjekta kom fr? Etnedal kommune, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt, som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. Me er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. S?knadsbunken vitnar om at det er eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Variasjonen p? b?de tema og geografi har vore stor. Tema som omd?mme, kulturbasert stad- og n?ringsutvikling samt prosjekt for ? skaffe bustader har det vore s?rleg stor interesse for. I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar.

Integrering av innvandrar og flyktningar er eit h?gt prioritert innsatsomr?de i bulystsatsinga. Om lag 70% av folketilveksten i Noreg kjem fr? innvandring fr? utlandet. Gode strategiar for ? integrere flyktningar og innvandrar i norske lokalsamfunn er derfor ein viktig strateg i distriktspolitikken. Arbeid er den viktigaste faktoren for ? f? tilknyting til ein stad.
Etnedal vil g? ut med ei m?lretta og direkte rekruttering av folk som kan g? inn i yrke det er stor etterspurnad etter lokalt. – Det er ein god ide i omr?de der arbeidsmarknaden er avgrensa, med sikte p? ? lette moglegheitene for flyktningar ? kome inn p? den lokale arbeidsmarknaden, seier statsr?d Liv Signe Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.
0000

A to już wiesz?  ?Riksmeklingsmann? blir ?riksmekler?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy