Internasjonalt

Tr?nderske planteforskere i verdensrommet

Regjeringen har i dag vedtatt de f?rste utvalgte naturtypene etter naturmangfoldloven. Utvalgte naturtyper er et av de nye sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven. Det skal bidra til at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesomr?de.
De fem f?rste utvalgte naturtypene i Norge er sl?ttemark, sl?ttemyr, kalksj?er, kalklindeskog og hule eiker, med unntak for hule eiker i produktiv skog.
– Dagens vedtak innleder en ny epoke i norsk naturforvaltning. For f?rste gang har vi n? felles regler for forvaltning av viktige naturtyper utenfor verneomr?dene. De utvalgte naturtypene som i dag blir vedtatt inneholder et stort mangfold av plante- og dyrearter, og vil ha stor betydning for ? sikre naturmangfoldet gjennom b?rekraftig bruk, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
For de utvalgte naturtyper der aktiv skj?tsel er en forutsetning for ? ivareta forekomstene, skal det utarbeides handlingsplaner. Det er ogs? etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skj?tsel og andre tiltak i utvalgte naturtyper som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan s?ke p?. Denne tilskuddsordningen er i 2011 p? 14 millioner kroner.
N?r en naturtype er utvalgt skal det ved alle beslutninger etter plan- og bygningsloven, ulike sektorlover og naturmangfoldloven som kan ber?re forekomster av utvalgte naturtyper tas s?rskilt hensyn til forekomster av en utvalgt naturtype. Sektorene, herunder kommunene, vil f? et s?rlig ansvar for ? unng? forringelse av naturtypene. Ordningen vil gi st?rre forutsigbarhet med en felles og tydeligere prioritering og m?lretting av virkemidlene mot de naturtypene som trenger det mest. Tidligere har vi ikke hatt noe virkemiddel som omfatter alle sektorer i samfunnet som sikrer b?rekraftig bruk av naturtyper som er truet eller det av andre grunner er viktig ? ta vare p?.
For hule eiker vil regjeringen vurdere ? utvide utvalgte naturtyper til ogs? ? omfatte hule eiker i produktiv skog, men vil f?rst ha en dialog med skogbruksn?ringen om hvordan hule eiker kan ivaretas og hvordan tilstanden og utviklingen kan dokumenteres p? en best mulig m?te.
Faktaark:
Hule eiker ? Noahs eik (pdf)
Kalklindeskog – velkommen til v?r urnatur (pdf)
Kalksj?er ? her lever skogens koraller (pdf)
Sl?ttemark – slipsteinsvalsen som stoppet (pdf)
Sl?ttemyr – som en gammel park i villmarka (pdf)
Kongelig resolusjon
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (pdf)
Naturmangfoldloven § 55 ? Myndighet som klageinstans (pdf)

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim l?rer ? sl? sl?ttemark p? gamlem?ten av Bent Nilssen under et bes?k p? Ryghsetra i Nedre Eiker i Buskerud i fjor. Foto: Milj?verndepartementet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy