Partier

UDI skal realitetsbehandle Dublinsaker fra Hellas

Justisdepartementet vil instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om inntil videre ? realitetsbehandle asylsakene til personer som skulle ha v?rt returnert til Hellas etter Dublin II forordningen.
Utlendingsnemnda (UNE) har i dag bestemt inntil videre ? stoppe retur av asyls?kere til Hellas i medhold av Dublin II forordningen. Det skjer etter en anmodning fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Justisdepartementet vil derfor instruere UDI inntil videre om ? realitetsbehandle saker der Hellas er ansvarlig Dublin-land. UDI har i dag orientert departementet om at det ogs? er direktoratets anbefaling.
– Dette betyr i praksis at UDI vil behandle de enkelte sakene der Hellas er ansvarlig Dublinland. De som ikke tilfredsstiller kravene for opphold skal returnere til hjemlandet, og ikke til Hellas. Regjeringens klare budskap n?r det gjelder asylsaksbehandlingen i Norge st?r fast, tilfredsstiller du ikke kravene for ? f? opphold, s? skal du hjem, sier justisminister Knut Storberget.
– Vi jobber for fortsatt nedgang i antallet asyls?kere uten beskyttelsesbehov, noe vi har lykkes med. S? langt i ?r har antallet asyls?knader sunket med 45 prosent sammenliknet med i fjor. Antallet enslige mindre?rige asyls?kere har sunket med 68 prosent, sier Storberget.
Politiets utlendingsenhet (PU) vil fortsette sitt arbeid med ? sende personer med endelig avslag ut av landet. Det arbeidet p?virkes ikke av denne avgj?relsen. Tvert i mot kan det frigj?res kapasitet som kan brukes til ? returnere andre personer med endelig avslag. PU ligger an til ? tvangsreturnere 4350 personer i ?r. Totalt har PU sendt 260 personer til Hellas i henhold til Dublinregelverket.
– Det er viktig ? understreke at forrige gang Norge gjennomf?rte en midlertidig stans i returer til Hellas, s? var vi i en periode det eneste landet som gjorde det. Det er ikke tilfellet denne gangen. Noen land har stanset all retur til Hellas, og flere andre har begrensninger i slike returer, sier justisministeren.
Regjeringen har i lengre tid fulgt utviklingen i Hellas, og har tatt opp situasjonen opp med de nordiske landene og EU-kommis?r Cecilia Malmstr?m. Vi har hele tiden ?nsket en felles europeisk l?sning p? denne utfordringen, det har dessverre forel?pig ikke v?rt mulig.
– Norge vil sammen med andre land arbeide for ? bist? Hellas, slik at Hellas kan behandle asylsaker p? linje med andre europeiske land. Det er allerede avklart at 152 millioner kroner av v?re E?S-midler skal brukes p? flyktningform?l i Hellas i ?rene frem til 2014. Vi tar sikte p? at disse midlene skal kunne brukes s? raskt som mulig. Justisdepartementet skal ha dr?ftinger med greske myndigheter om dette i l?pet av kort tid, sier Knut Storberget.
– Jeg vil understreke at Dublin-systemet i all hovedsak fungerer godt. Dublin II forordningen er en viktig del av den europeiske asylsaksbehandlingen. Den forhindrer at personer drar rundt fra land til land i Europa og s?ker asyl, og skal samtidig motvirke at asyls?kere blir henvist fra en stat til en annen uten ? f? s?knaden sin behandlet. Forordningen er et viktig verkt?y for ? sikre en god og rettferdig asylbehandling, sier justisministeren.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy