Diplomati

UNE-rapport til Justisdepartementet

Utlendingsnemnda (UNE) har p? oppdrag fra Justisdepartementet utarbeidet en rapport om lengev?rende barn i asylsaker. I rapporten oppsummeres hva som n? har blitt praksis, etter stortingsmeldingen ?Barn p? flukt? fra juni i fjor.

Avgj?relsene som omfattes av UNE-rapporten, gjelder i all hovedsak tidligere asyls?kere hvor b?de UDI og UNE har ment at de ikke har noe beskyttelsesbehov. De har imidlertid blitt v?rende i Norge ulovlig etter et endelig avslag istedenfor ? f?lge utreiseplikten. Senere ? ofte flere ganger ? har de s? bedt UNE om omgj?ring av det tidligere avslaget.
Omgj?ring av tidligere vedtak kan skje blant annet dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn. I den vurderingen skal barns tilknytning til Norge tillegges s?rlig vekt. I vurderingen av om tillatelse skal gis p? humanit?rt grunnlag, f?lger det av regelverket at UNE m? veie de hensyn som taler for oppholdstillatelse mot de innvandringsregulerende hensyn som gj?r seg gjeldende i den enkelte sak. Selv om saker kan ha likhetstrekk, er ingen saker helt like, s? disse avveiningene m? gj?res konkret og individuelt. Det er dessuten en hovedregel at oppgitt identitet m? v?re dokumentert ? eller i det minste sannsynliggjort ? f?r tillatelse gis. Det er identitetsproblematikk i mange av sakene rapporten omhandler.
UNE har brukt stortingsmeldingen ?Barn p? flukt? aktivt i saksbehandlingen, som supplement til lov, forskrift og andre rettskilder. UNE mener avgj?relsene fra siste ?r generelt i st?rre grad tydeliggj?r hvilke forhold som har hatt betydning for utfallet, og at praksis i store trekk forholder seg til stortingsmeldingens skille mellom sterke og mindre sterke innvandringsregulerende hensyn.
I saker hvor barns tilknytning avveid mot innvandringsregulerende hensyn har hatt betydning for utfallet, har UNE det siste ?ret gitt oppholdstillatelse til forholdsvis noen flere barnefamilier under hensyn til blant annet barns tilknytning enn forut for stortingsmeldingen.
Kontaktpersoner i UNE:
Direkt?r Ingunn-Sofie Aursnes, tlf. 9572 7305
Informasjonssjef Bj?rn Lyster, tlf. 415 70 246

0000

Similar Posts