Kulturpolitikk

Universell utforming: N?r 2,5 millioner kroner til oppgradering av holdeplasser i Nordland

– Midlene skal g? til ? oppgradere to holdeplasser langs én bussrute i Bod?, henholdsvis ved Bodin videreg?ende skole og endeholdeplassen p? ruten. Tiltaket skal bidra til ? gj?re det enklere ? reise kollektivt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Bod? kommune f?r tildelt 2 490 000 kr fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportl?sninger i s? stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Form?let med tilskuddsordningen er ? bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle akt?rer i arbeidet med ? bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som st?tter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gj?r for bedre tilgjengelighet for alle reisende – i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel p? minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.0000

Similar Posts