Kulturpolitikk

Universell utforming: N?r 8 millioner kroner til mer tilgjengelig kollektivtrafikk i Oslo kommune

– Storparten av midlene er foresl?tt til ? utbedre T-banestasjonene Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Gr?nland og T?yen. Justering av avstand mellom plattform og T-banevogner er det viktigste tiltaket p? disse stasjonene, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Oslo kommune har f?tt tilsagn om 7 803 000 kroner fra den statlige tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken i 2012. I tillegg til de 6 505 000 kronene som er satt av til ? utbedre T-banestasjonene, er det bevilget 548 000 kroner til etablering av ledelinjer p? Gaustadlinjen (trikkelinjene 17 og 18), og 750 000 kroner til et forprosjekt for ? utvikle et universelt utformet billettsalg for buss, trikk, T-bane og b?t.

Universell utforming betyr at infrastruktur og transportmidler skal utformes slik at kollektive transportl?sninger i s? stor grad som mulig kan brukes av alle mennesker, i alle aldre og med ulike forutsetninger.

Form?let med tilskuddsordningen er ? bidra til raskere og bedre koordinert innsats fra alle akt?rer i arbeidet med ? bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Den statlige ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som st?tter opp under den innsatsen som statlige etater og virksomheter gj?r for bedre tilgjengelighet for alle reisende – i hele reisekjeden.

Det kreves en lokal egenandel p? minst 25 prosent. Statens vegvesen administrerer ordningen.0000

A to już wiesz?  Den internasjonale arbeidskonferansen 2012

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy