Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 19, 2011

Det er i 2010 en fortsatt ?kning i antall bekymringsmeldinger og unders?kelsessaker. Det er ansatt flere i det kommunale barnevernet, men ?kningen i stillinger er mindre enn ?kningen i saksmengden. Det er fortsatt store forskjeller mellom fylkene.
Regjeringen ?remerket 240 millioner i statsbudsjettet for 2011 for ? styrke det kommunale barnevernet med 400 nye stillinger. Det tilsvarer en ?kning p? 12 prosent ansatte i det kommunale barnevernet. Kommunene er n? i full gang med ansettelsesprosessen. Den store ?kningen i antall bekymringsmeldinger og unders?kelsessaker i 2010 viser at dette var riktig.
– Dette er en stor satsing p? det kommunale barnevernet og viser at denne regjeringen leverer konkrete resultater til de som trenger det aller mest. V?rt fremste m?l har v?rt ? ?ke kapasiteten i det kommunale barnevernet der behovet har v?rt st?rst. Barn og unge skal ikke m?tte vente p? ? f? hjelp, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Kommunene rapporterer om situasjonen i barnevernet to ganger i ?ret. Halv?rsrapporteringen g?r via fylkesmennene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og gjennomf?res i tillegg til den ?rlige datainnsamlingen som skjer i regi av SSB. Halv?rsrapporteringene i 2010 er videre viktig informasjon for Fylkesmennene i deres tilsyn med barneverntjenesten i kommunene.
Oppsummering av de viktigste utviklingstrekkene
Antallet stillingshjemler ?kte med 3,2 prosent, det vil si 106 stillinger i 2010.
Det er lavere enn de 164 stillingene det kommunene tidligere har rapportert som planlagt ?kning i 2010. ?kningen i antallet stillinger stagnerte praktisk talt i andre halv?r 2010. Dette kan skyldes at ?kningen i antall stillinger ble utsatt i p?vente av ?remerkede midler i 2011. ?kningen er imidlertid fortsatt lavere enn ?kningen i meldinger og unders?kelsessaker fra 2009 til 2010.
Bekymringsmeldinger til barnevernet ?kte med om lag 10 prosent i 2010. Barneverntjenestene mottok i alt nesten 46 000 meldinger. Av disse ble nesten 19 prosent henlagt. Henleggelsesprosenten i 2009 var nesten 18 prosent. Barneverntjenesten i kommunene har en uke p? seg til ? gjennomg? meldingen. I 3 prosent av tilfellene br?t kommunene denne fristen. Rapporteringen viser videre at det er store fylkesvise forskjeller n?r det gjelder henleggelser av meldinger og fristoversittinger.
Antallet unders?kelsessaker ?kte med 9 prosent sammenlignet med 2009. 52 prosent av disse sakene ble henlagt etter unders?kelse. Dette er noen flere enn i 2009, da 50 prosent ble henlagt. Unders?kelsen skal gjennomf?res senest innen tre m?neder. I s?rlige tilfeller kan fristen v?re seks m?neder. Kommunene br?t denne fristen i nesten 18 prosent av tilfellene. Det er ogs? store fylkesvise forskjeller n?r det gjelder henleggelser av saker og fristoversittinger p? unders?kelsessaker.
Ved utgangen av 2010 mottok om lag 37 000 barn og unge tiltak fra barnevernet. Det er om lag 1400 flere enn p? samme tidspunkt i 2009. Antallet barn under omsorg ?kte med omlag 6 prosent til over 7000, mens antallet barn i hjelpetiltak ?kte med 3,5 prosent. Til tross for bedring fra 2009 til 2010 viser rapporteringen at mange barn og unge mangler gyldige tiltaks- og omsorgsplaner. Dette gjelder spesielt for barn med hjelpetiltak. Kun 77 prosent av disse hadde gyldig tiltaksplan i 2010.
Ved slutten av 2010 hadde kommunene tilsynsansvar for n?r 7500 barn i fosterhjem. Rapporteringen viser at tilsynet med barn i fosterhjem ikke har bedret seg siden 2009. Tallene viser at kravene om antall tilsynsbes?k bare blir oppfylt for 61 prosent av de barna som har v?rt i fosterhjem mer enn 1 ?r. Ogs? p? dette omr?det er det sv?rt store forskjeller mellom fylkene.
Oversikt over kommunenes_rapportering_for barnevernfeltet 20100000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy