Kulturpolitikk

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program i veke 47, 2011

Tal fr? SSB for dei tre fyrste kvartala i 2011 syner at auken i folketalet i Noreg held fram.
Tala syner vekst i folketalet i 309 av dei 430 kommunane i landet. Dette er sju meir enn i fjor, og det h?gste talet for dei tre fyrste kvartala i perioden 1998?2011. Alle fylka hadde vekst i folketalet.
Av dei minst sentrale kommunane i landet hadde 95 av 177 kommunar vekst i folketalet dei tre fyrste kvartala i ?r. Dette er det nest h?gste talet p? kommunar i mindre sentrale omr?de med vekst dei tre fyrste kvartala dei siste 14 ?ra. Som i fjor var det ?g samla sett vekst i folketalet i desse omr?da.
For det distriktspolitiske verkeomr?det var flytteoverskotet p? 3 200 personar, etter at 41 500 hadde flytta inn og 38 300 flytta ut.
– Tala syner at flyttestraumane g?r begge vegar og at dei er jamstore. Eg meiner at det er naudsynt ? sj? bak dei sm? nettotala n?r vi diskuterer flytting, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Innvandringa st?r for heile to tredjedelar av folketalsveksten p? landsbasis. Takka vere innvandringa, fekk heile 63 distriktskommunar vekst i folketalet.
– Vi ser at den positive utviklinga med vekst i befolkninga i heile landet held fram. Innvandringa betyr mykje for veksten i dei minste kommunane i Noreg. Eg gler meg over at veksten i befolkninga kjem i heile landet, fr? storby til sm?samfunn, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

I 2010 var talet p? kommunar som hadde folkevekst, det h?gaste sidan 1962, men om vi ser utviklinga i h?ve til talet p? kommunar i landet, har det ikkje i noko ?r i perioden 1951?2010 vore fleire kommunar med vekst.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 000000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy