Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 34, 2011

– Utviklinga i Noreg m? ikkje bli styrt ei avgrensa gruppe menneske og institusjonar, som berre kjenner ein liten del av landet v?rt. Difor treng vi eit ordskifte om balansert utvikling og nasjonal verdiskaping, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
M?ndag presenterte statsr?den artikkelsamlinga Motmakt og regional utvikling.
Samlinga inneheld bidrag fr? samfunnsdebattantar, n?ringslivsleiarar, forskarar og politikarar fr? heile landet.
– Eg vonar at desse innspela kan bidra til eit perspektiv som ikkje s? lett f?r plass i den daglege politiske debatten. Djupast sett dreier det seg om ? utvikle b?de storbyar, regionsentra og bygder. Vi m? diskutere korleis vi skal p?verke underliggjande strukturar og drivkrefter. Balansert busetjing og vekst i attraktive arbeidsplassar over heile landet er naudsynt for ? f? til h?gast muleg nasjonal verdiskaping, seier Navarsete.
– Artikkelsamlinga representerer eit mangfald av synspunkt. Dei blir viktige i arbeidet med ei ny stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken, seier Navarsete.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy