Internasjonalt

Utdrag fr? Utanriksdepartementets program veke 36, 2011

I dag ?pnet statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa det nye dobbeltsporet fra Lysaker til Sandvika. Lysaker-Sandvika er siste etappe i arbeidet med dobbeltspor p? strekningen Lysaker-Asker.
En problematisk flaskehals blir n? borte. Kapasiteten p? banen vil etter hvert kunne dobles, reisetiden vil bli redusert og punktligheten vil bli langt bedre. Dette har v?rt et stort l?ft. Utbyggingen har tatt 10 ?r. ?tte milliarder kroner er investert.
– Regjeringen har ?kt bevilgningene til Jernbaneverket med n?r 70 prosent siden 2005. Det gir resultater. Det nye dobbeltsporet vil etter hvert gj?re hverdagen enklere for togpendlerne i regionen, og gi positive ringvirkninger for togtrafikken i hele landet, sier Stoltenberg.
Dette er et ledd i en stor og n?dvendig forbedring for norsk jernbane.
– Utbyggingen gj?r at vi kan ta jernbanen som transportmiddel et skritt videre, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Om prosjektet
? Utbyggingen fra to til fire spor i Vestkorridoren er totalt 17,4 km lang og har en total kostnad p? ca. 8 milliarder kroner. Den er gjennomf?rt i tre etapper:
Sandvika-Asker (9,5 km) 2001-05
Lysaker stasjon (1,2 km) 2006-09
Lysaker-Sandvika (6,7 km) 2007-11
? Strekningen Lysaker-Sandvika utgj?res hovedsakelig av B?rumstunnelen, som er 5,5 kilometer lang.
? Total kostnad Lysaker-Sandvika: 3,2 milliarder kroner
? Grunnarbeidene har v?rt inndelt i fire store entrepriser, og byggingen av de jernbanetekniske anleggene i fem hovedentrepriser.
? St?rste tillatte hastighet: 160 km/t
? Utsprengt masse: 1.200.000 m3 = 65.000 vogntoglass.
? Det er lagt totalt 20.2010 betongsviller 24.252 meter skinner i tunnelen.
Foto: Hilde Lillejord/JBV – Tall om prosjektet: JBV0000

Similar Posts