Internasjonalt

Utenriksminister St?re bes?ker Tyrkia for politiske samtaler

Samferdselsdepartementet tar sikte p? ? etablere en ny klageordning for jernbanepassasjerer og har n? sendt utkast til forskrift om en felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer p? h?ring.
? Det er gledelig at jernbanepassasjerer n? f?r same klagerett som flypassasjerer, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Mens flypassasjerer har kunnet rette sine klager til egen nemnd – Flyklagenemnda, har togpassasjerer fram til n? ikke hatt samme mulighet.
I 2010 fastsatte imidlertid Samferdselsdepartementet forskrifter om gjennomf?ring om EU-forordning om jernbanepassasjerrettigheter. I den forbindelse ble passasjerklager etter forordningen lagt til Statens jernbanetilsyn som en midlertidig ordning.
Samferdselsdepartementet har p? h?ring et utkast til forskrift som utvider Flyklagenemnda til ogs? ? omfatte jernbanepassasjerklager. Den nye nemnda overtar da behandlingen av klager som i dag er lagt til Statens jernbanetilsyn.
I utkastet til forskrift foresl?s det at nemndas mandat ikke bare gjelder EUs jernbanepassasjerrettighetsforordning, men ogs? passasjerrettigheter generelt, slik ordningen er p? luftfartsomr?det.
Den nye ordningen med felles klagenemnd for fly- og togpassasjerer gj?r det n?dvendig med visse endringer i jernbaneloven. Et eget h?ringsnotat om disse endringene ble sendt ut samtidig med utkastet til forskriften om den nye nemden.
H?ringsfrist er satt til 8. juli 2011. Departementet tar deretter sikte p? ? legge fram et forslag til lovendring for Stortinget f?r ordningen kan tre i kraft.

For flere opplysninger ? se:
H?ring ? utkast til forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

For mer informasjon ? ta kontakt via:
Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy