Partier

Utvalg skal gjennomg? regjeringens karanteneregler

Har regjeringens karanteneregler virket etter hensikten? Er det behov for endringer i regelverket? Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud vil nedsette et utvalg som skal vurdere disse sp?rsm?lene.
? Vi trenger et omforent og robust regelverk, som har en bred politisk tilslutning. Bruken av karantene og saksforbud reiser en rekke vanskelige problemstillinger, som utvalget skal vurdere, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.
Regjeringens karanteneregler best?r av tre ulike sett med retningslinjer, som ble fremmet av regjeringen i 2005. Et av disse gjelder for politikere (statsr?der, statssekret?rer og politiske r?dgivere) som g?r over til ny stilling utenfor statsforvaltningen. Et annet gjelder ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling. Et tredje gjelder for embets- og tjenestemenn som g?r over til ny stilling utenfor statsforvaltningen.
Utvalget skal vurdere samtlige tre sett med retningslinjer, for ? f? et bredest mulig vurderingsgrunnlag.
Det er forel?pig ikke tatt stilling til hvem som skal lede utvalget. Utvalgets medlemmer skal ha relevant juridisk og samfunnsvitenskapelig bakgrunn. I tillegg skal det v?re partipolitisk representasjon i utvalget. Endelig forslag til mandat og utvalgsmedlemmer vil legges frem n?r utvalget blir oppnevnt i statsr?d.
Se ogs?:
Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere
Retningslinjer for bruk av karantene ved overgang fra politisk stilling til departementsstilling
Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen
0000

Similar Posts