Partier

Vi bygger framtidas Norge

I dag offentliggj?res regjeringens politiske regnskap. ? I fem ?r har flertallsregjeringen bidratt til ? bygge landet. Det har blitt full barnehagedekning, flere titusen nye ansatte i kommunene som jobber i skole, barnehage og omsorg og et historisk l?ft for veg og bane. Vi har klart ? holde arbeidsledigheten nede gjennom finanskrisen, og har n? den laveste ledigheten i Europa. Slik bygger vi et Norge rustet for framtida, sier statsminister Jens Stoltenberg.
For femte ?r publiseres politisk regnskap for oppf?lgingen av regjeringens politiske plattform.
? Dette regnskapet viser en regjering som har valgt ? bruke de store pengene p? de store oppgavene og som hele veien har valgt fellesskap. Vi har systematisk prioritert det viktigste for framtida, som ? satse p? utdanningsl?pet fra barnehage til universitet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Den 257 lange sider rapporten tar for seg b?de regjeringen Stoltenberg II sin f?rste periode og det f?rste ?ret etter en ny regjeringsplattform ble lagt fram etter valget i fjor.
Rapporten er tilgjengelig her (pdf).
? For oss har det v?rt viktig ? investere i framtida. Det handler om ? ta vare p? arbeidsplasser og ? skape muligheter i hele landet gjennom ? f? p? plass n?dvendig infrastruktur som veier, jernbane og bredb?nd, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Se video med partilederne.
De tre partilederne har mange eksempler p? omr?der der det er oppn?dd tydelige resultater i de fem ?rene som har g?tt:
Norge har klart ? holde en lav arbeidsledighet gjennom finanskrisen. Arbeidsledigheten ligger n? p? 3,5 prosent, som er den laveste i Europa. Ledighetsniv?et er ogs? klart lavere enn gjennomsnittet for Norge de siste 20 ?rene.
M?let om full barnehagedekning er n?dd og det er innf?rt lovfestet rett til barnehageplass fra 2009.
Vi har satt i gang Ny GIV, en nasjonal dugnad for gjennomf?ring i videreg?ende oppl?ring.
Vi la i 2009 fram en stortingsmelding om Samhandlingsreformen. Denne er n? fulgt opp ved at vi har sendt forslag til nye helselover og grunnlag for en ny helse- og omsorgsplan p? h?ring. Gjennom samhandlingsreformen vil vi skape et helsevesen som henger bedre sammen. Vi vil forebygge og begrense sykdom, og gi bedre helsetjenester der folk bor.
Realveksten i kommunesektorens inntekter ansl?s n? til 47 milliarder kroner fra 2005 til 2011. Fra 2005 til 2009 ?kte sysselsettingen i kommunesektoren med om lag 40 000 ?rsverk.
Vi har gjennomf?rt et s?rskilt l?ft for minstepensjonistene. Fra 2005 til 2010 har minstepensjonen for enslige ?kt med n?r 39 prosent til 151 000 kroner.
Som f?rste regjering har vi fulgt opp de ?konomiske planrammene for Nasjonal transportplan b?de for veg og jernbane.
Vi har forsvart arbeidstakernes rettigheter og stoppet tidligere svekkelser av arbeidsmilj?loven.
Det er lagt opp til en garantiramme for kraftintensiv industris kj?p av kraft p? 20 milliarder kroner.
Regjeringen starter i 2011-budsjettet opp et program p? til sammen 500 millioner kroner over tre ?r til milj?teknologi.
Jordbruksoppgj?rene har gitt grunnlag for et inntektsl?ft p? om lag 56 prosent (vel 86 000 kroner) per ?rsverk fra 2006 til 2010. Dette er h?yere enn gjennomsnittet for andre grupper, og det st?rste inntektsl?ftet siden opptrappingen p? 1970-tallet.
Kultur og frivillighet er styrket over hele landet gjennom oppf?lgingen av kulturl?ftet.
Vi har innf?rt en merverdiavgiftskompensasjonsordning for frivillig sektor fra 1. januar 2010. St?tten skal trappes opp med 1 milliard kroner fram til 2014.
Vi har l?ftet arbeidet for b?rekraftig bruk og vern av naturmangfoldet gjennom ny naturmangfoldslov. Med den nye loven vil vi forvalte naturen p? en m?te som sikrer b?de n?levende og framtidige generasjoner mulighet til naturopplevelse.
Norge har f?tt en sv?rt ambisi?s klimapolitikk. Vi har g?tt i front og har forpliktet oss til at Norge skal v?re kliman?ytralt i 2030 som del av en global og ambisi?s klimaavtale, og vi overoppfyller v?re forpliktelser i Kyoto-avtalen. Vi f?lger opp med storstilt st?tte til bevaring av regnskog, satsing p? karbonfangst og lagring samt ?kte bevilgninger til fornybar energi.
Norge gir over 1 prosent av landets samlede inntekter til bistand. Siden 2005 er bistandsbevilgningene ?kt med over 9 milliarder kroner.
Tiltak i handlingsplan mot fattigdom er videref?rt og styrket, med kvalifiseringsprogram for utsatte grupper og styrking av bost?tten som viktige elementer. De ?rlige bevilgningene til de s?rlige tiltakene mot fattigdom er i perioden 2006-2010 styrket med 3,9 milliarder kroner ut over det som l? i Bondevik II-regjeringens budsjettforslag for 2006.
Regjeringen har gjort nordomr?dene til et nasjonalt strategisk l?ft, blant annet med framforhandling og undertegning av delelinjeavtale med Russland i Barentshavet og Polhavet. I 2011 vil regjeringen bruke om lag 1,2 milliarder kroner til nordomr?detiltak.
Den totale st?nadsperioden for foreldrepermisjon er i perioden 2005-2011 blitt forlenget med 4 uker til totalt 47 eller 57 uker, inkludert forslag i statsbudsjettet for 2011. Fedrekvoten er i samme periode ?kt fra fem til 12 uker.
Regjeringen har ?kt politibudsjettet og utdannet flere politifolk. I kriminalomsorgen er soningsk?en fjernet, og innholdet i soningen er styrket.
0000

Similar Posts