Politikk

Vi m? beskytte husdyrene v?re

Vi m? beskytte husdyrene v?re
a8

Som f?lge av EU`s prossess mot Sveriges ulveforvaltning, har svenske myndigheter over flere ?r har avlyst sin egen lisensjakt p? ulv. N? har ulvebestanden i Norge og Sverige ?kt til mellom 400 til 500 ulver.
– Denne vinteren ble ulvejakta ogs? stanset. I l?pet av denne v?ren forventer en innvandring av om lag 50 ungulver som har forlatt sin flokk i Sverige. Hvert ?r har vi sett dem dukke opp i prioriterte beiteomr?der i Norge og p?f?re v?re husdyr store skader, sier seniorr?dgiver i Norges Bondelag, Finn Erlend ?degaard.
Venter til skaden er skjedd
Erstatningsoppgj?ret for sau drept av ulv p? utmarksbeite viser en klar ?kning de tre siste ?rene fra 1472 sau erstattet i 2011 til 3443 sau erstattet i 2013.
Norges Bondelag viser til at det eksempelvis i 2012 ble p?vist ulv i Valle kommune i Agder, som er et prioritert beiteomr?de. Milj?verndirektoratet avslo s?knad om felling med begrunnelse i at ulvene ikke utgj?r et skadepotensial.
– Resultatet ble 900 drepte sau, 2 millioner i erstatninger som gjorde at kommunale fellingslag brukte 250.000 kroner p? ? finne rovdyrene, uten resultat. Det er uforst?elig at rovviltmyndighetene sier nei til uttak av ulv f?r beitesesongen, men gir jaktlisenser i etterkant, etter at ulvene har drept sauer hele sommeren, sier ?degaard.
H?yre enige f?r valget
Den 13. juni 2013 sendte Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Sm?brukarlag f?lgende sp?rsm?l til de parlamentariske lederne p? Stortinget:
– Er det i samsvar med deres forst?else av rovviltforliket pkt. 2.2.19, n?r det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteomr?der, f?r skade oppst?r?”
Fra H?yre mottok vi 03.07 2013 f?lgende svar med underskrift av Erna Solberg:
?V?rt svar p? dette sp?rsm?let er klart: Det er ikke i samsvar med v?r forst?else av rovviltforliket n?r det ikke tillates uttak av ulv i prioriterte beiteomr?der f?r skade oppst?r.?
Rovdyrforliket m? f?lges opp
Norges Bondelag viser til at uttak av rovdyr f?r beitesesongen starter gir gode resultater og reduserer tap av beitedyr betraktelig. Direktoratet gav sommeren 2013 jaktlisens p? 18 bj?rner og 145 jerv. Spesielt Jerv ligger betydelig over bestandsm?let i Norge. Av disse er det felt kun 2 bj?rner og 37 jerv.
– Vi h?per at Klima- og milj?vernministeren viser gjennom handlinger at den nye regjeringe f?lger opp rovdyrforliket. Frem til n? har vi ikke sett noen endringer i rovdyrpolitikken i forhold til den forrige regjeringen, sier ?degard.
Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norges Bonde- og Sm?brukarlag sender med dette et felles brev til Klima- og milj?minister Tine Sundtoft.
Kontaktperson
Finn Erlend ?deg?rd, seniorr?dgiver
Mobilnr: 92858495
E-post: [email protected]

A to już wiesz?  B?ndene og fagbevegelsen finner sammen i valgkampen

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy