Partier

Vurderer lovendring i grensesaker

Inndelingslova tek ikkje omsyn til kraftrelaterte inntekter ved grensereguleringar. Kommunal- og regionaldepartementet skal no vurdera ei lovendring for grensejusteringssaker, slik at dei ?konomiske konsekvensane blir f?reseielege. S?knaden om grensejustering mellom Vaksdal og Modalen er avsl?tt.
Eksingedalen Bygdar?d og Eidslandet Grendalag i Vaksdal kommune s?kte i 2008 om ? endre kommunetilknyting til Modalen kommune. Det har vore r?dgjevande lokale folker?ystingar i kommunane knytt til sp?rsm?let om grensejustering. Innbyggjarane i Modalen r?ysta ja til ei grensejustering, medan innbyggjarane i Vaksdal r?ysta nei. Kommunestyra f?lgde r?da fr? innbyggjarane i denne saka. Fylkesmannen i Hordaland tilr?dde at grensa ikkje blir endra.
– Dette har vore ei vanskeleg sak kor mange ulike omsyn m?tte ivaretakast. S?rleg dei kraftrelaterte inntektene har gjort saka utfordrande. Vaksdal kommune har store kraftrelaterte inntekter fr? det oms?kte omr?det, som dei vil miste ved ei grensejustering. Eg var i utgangspunktet stemt for ei grensejustering, men eg ser at utsikkerheita rundt det ?konomiske oppgjeret gjer ei grensejustering krevjande, s?rleg for Vaksdal. Eg har difor bestemt at det ikkje vil vere tilr?deleg ? gjennomf?re ei grensejustering no, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Denne saka har vist oss at det er behov for ? sj? p? lovverket. Det vil difor bli satt i gang eit utgreiingsarbeid for ? vurdere eventuelle endringar i inndelingslova.

– Dette ?nskjer eg ? gjere for ? sj? om det er mogleg ? hindre at ?konomien kjem i vegen for grensejusteringar som elles er fornuftige, seier statsr?den.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Similar Posts